Svenska HALT

Stickprovsundersökning anpassade för den drömresa

Material från öppen frågestund inför mätning Presentation från Folkhälsomyndigheten och Senior alerts genomgång av praktiska tips samt frågor och svar för dig som ska utföra årets mätning. Informationen på den här sidan vänder sig i första hand till dig som praktiskt ska utföra mätning eller analysera och arbeta med lokala data. Vad är svenska HALT? HALT är ett verktyg för att samla data gällande vårdrelaterade infektionerförekomst av riskfaktorer hos vårdtagare, och antibiotikaanvändning. Metoden bygger på den europeiska smittskyddsmyndighetens ECDC protokoll och är evidensbaserad.

Stickprovsundersökningen

Acceptera, förstås. Det är där vi slutgiltligen tar beslut om väldigt mycket annorlunda saker. Det är i början bruten maj. Där ute pågår smittspridningen förut fullt. Trycket har ökat på att komma igång med storskalig testning.

Underliggande innehåll:

EurLex-2 Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör få tillstånd att efter eget skön ta ut avgifter för stickprov och analyser därtill för destruering eller återsändande av produkter, under förutsättning att proportionalitetsprincipen iakttas inom samband med att produkterna destrueras alternativt återsänds och att de avgifter såsom debiteras under inga omständigheter överstiger dom kostnader som uppstått. It is appropriate that the competent authorities of the Member States be authorised, at their discretion, to levy charges for sampling and analysis and for destruction of the product or its return provided that the principle of proportionality is observed in exercising the option of destruction or return and provided also that, in any event, the charges so levied do not exceed the costs incurred. EurLex-2 1 I särskilda fall kan det vara nödvändigt att använda en annan provtagningsmetod t. EurLex-2 I de fall där antalet gnällig, exportörer eller importörer, slag av produkter eller transaktioner är stort får undersökningen begränsas till ett rimligt antal parter, produkter eller transaktioner genom statistiskt representativa stickprov som utförs på grundval bruten de uppgifter som är tillgängliga när urvalet görs, eller till den största representativa produktions- försäljnings- eller exportvolym såsom rimligen kan undersökas inom den epok som står till förfogande. In cases where the number of complainants, exporters or importers, types of product or transactions is large, the investigation may be limited to a reasonable number of parties, products or transactions ort using samples which are statistically valid on the basis of information available at the time of the selection, or to the largest representative volume of production, sales or exports which can reasonably be investigated within the time available. EurLex-2 Kommissionens skrivbordskontroller gällande förhand av bidragsbetalningar och upphandlingskontrakt, framförallt genom kontroll av ett stickprov hållbar av betalningar. On-the-spot checks in slaughterhouses shall comprise physical checks of slaughtering procedures carried out on the day of the on-the-spot check on the basis of a sample. EurLex-2 Användningen av stickprov ansågs därför inte erforderlig. Therefore, the use of sampling techniques was not considered necessary.

Leave a Reply

Your email address will not be published.